https://youtu.be/IiX_KifU87s

A fun heat to watch, letting the anticipation grow!